Privacyverklaring

Privacyverklaring

ALGEMENE VERORDENING INZAKE GEGEVENSBESCHERMING – AVG

Bewust en Actief (hierna genoemd: ‘BEA’) respecteert de privacy van haar klanten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie heeft BEA daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerking zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl
De aan u beschikbaar gestelde privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Wettelijke bepalingen
Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna ook de ‘beheerder’):
Bewust en Actief (BEA), gevestigd te Wassenaar, KVK-nummer 27310922.

Verwerking van persoonsgegevens
BEA verwerkt uw persoonlijke gegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf verstrekt.
BEA verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens van u:
– voorletter, voornaam en achternaam
– geslacht
– adresgegevens
– emailadres(sen) en
– telefoonnumer(s)

Op grond van de Wet op Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) is BEA als alternatieve therapeut verplicht een medisch dossier bij te houden. De volgende gegevens worden in uw medisch dossier opgenomen:
– uw zorgvraag en hoofdklacht
– diagnostische gegevens
– behandelingsgegevens

Het medisch dossier wordt ingericht en bewaard volgens de richtlijnen van het Collectief van Alternatieve Therapeuten (CAT).

Doel van de verwerking
We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:
– een betere dienstverlening naar u toe
– het onderhouden van relaties met u
– het voldoen aan een wettelijke verplichting
– het uitvoeren van een passende therapeutisch behandeling
– het opstellen van een factuur

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandeld therapeut een dossier bijhoudt. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en informatie over uitgevoerde behandelingen en informatie die noodzakelijk is voor toekomstige behandelingen.

Registratie persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een elektronisch register.

Toegang tot uw medisch dossier
Uw behandeld therapeut is de enige die toegang heeft tot de gegevens in uw dossier. Uw behandelend therapeut heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) en handelt in overeenstemming met de gedragscode van het Collectief van Alternatieve Therapeuten (CAT).

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BEA en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u BEA kunt verzoeken om de persoonsgegevens die wij over u in een computerbestand hebben, naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen.
U kunt deze rechten uitoefenen door contact met BEA op te nemen via: bea.hulshof@gmail.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek om toegang door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw ID mee te sturen. In deze kopie wordt uw pasfoto, MRZ (machine leesbare zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwartgekleurd. Dit om uw privacy te beschermen.
Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen 1 maand, op uw verzoek reageren. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Klacht indienen
BEA wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, het College Bescherming Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Bescherming van persoonlijke gegevens
BEA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen te voorkomen. De praktijk werkt met een digitaal klantenbestand.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact op met BEA.

Cookies, of soortgelijke technieken
BEA maakt in de praktijk alleen gebruik van analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen wanneer u deze website voor het eerst bezoekt. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website goed werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u via de instellingen van uw browser ook alle eerder opgeslagen informatie verwijderen.
Wij hebben geen cookies met betrekking tot advertenties.

Wettelijke verplichtingen
In geval van schending van enige wet- of regelgeving waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van de autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Commerciële aanbiedingen
Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden.

Bewaartermijn gegevens
De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van BEA is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Contact
Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie kunt u zich richten tot: bea.hulshof@gmail.com
Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 1 januari 2021 tot nader order.

*  *  *